Som konsult inom förändringsledning befinner man sig i ett läge där man ska agera som medlare mellan beställare och medarbetare. En utmaning där man ska verka för att möta många viljor. För att få det att fungera ställer det krav på arbetssätt där man rör sig mellan detaljer och helhet – att zooma in och zooma ut.

Jobbet är för många en stor del av den vi är och det är inte ovanligt att mycket prestige och stolthet är kopplat till jobbet. Vid en förändring ruckas det på invanda mönster och det man dagligen gjort i flera år kanske tas bort eller förändras. Som konsult inom förändringsledning, en förändringsledare, är utmaningen att hantera och möta många olika viljor, personligheter och beteenden. Vissa medarbetare ser förändring som en spännande utmaning medan det är svårare för andra. Förändringar kan påverka individen negativt och väcker många tankar om ens egna roll i organisationen. Förändringsledarens roll blir då att gå in som medlare, att tolka vad ledningen har sagt eller menar och gör det begripligt för medarbetarna så att de kan se och reflektera över sin roll i förändringsarbetet.

Lära sig zooma ut och in

För att leda förändringar behöver man gå in med olika perspektiv och lära sig att zooma in och zooma ut. Att zooma in handlar om att ha koll på detaljer. Oavsett hur komplex en process är måste man förstå verksamhetens eller processens kärnproblematik och förutse vilka reaktioner som kan uppstå. Det gäller att tränga in i tillämpningen och bryta ner detaljerna i minsta beståndsdel. Att ha 100 procentig koll på detaljerna, i alla fall i några delar av verksamheten, är viktigt för ens förtroende när man sedan zoomar ut. Att zooma ut handlar om att ta ett helikopterperspektiv. Först då kan man se om man är på väg mot det uppsatta målet eller om man eventuellt måste byta riktning. En person som bara fokuserar på att zooma in riskerar att förlora förmågan att tänka nytt, att tappa navigationen och därmed sluta att tillföra nytta i rollen som ledare eller medarbetare. Det är inte ovanligt att vissa får eller tar på sig rollen som ständig ”ut-zoomare”. Då betraktar man vad andra gör och säger, men tar inte något ansvar för att omsätta sin synpunkt till något varken praktiskt eller positivt. Som förändringsledare och konsult i den rollen är det oerhört viktigt att finna en balans mellan dessa två perspektiv.

Det handlar med andra ord om att ha förmågan att kunna se och dra lärdom av andra perspektiv, visa andra på erfarenheter de saknar, att agera utifrån omvärldens krav och våga ompröva idéer och inte minst ibland sina egna tankar. Xmentors konsulter byter uppdrag med jämna mellanrum och minimerar på så vis risken att bli ett med rådande organisationskultur. Vi strävar efter att kunna se på verksamheten med fräscha ögon.

 

Våra råd till dig som vill utvecklas i rollen som konsult inom förändringsledning:

  • Utmana dig själv! Var inte rädd för att försätta dig i svåra situationer. Det är inte roligt till en början, men man utvecklas otroligt mycket av det.
  • Jobba i team.  Genom att kroka arm med en eller två konsulter i ett projekt, ökar man chansen till en bättre leverans genom reflektion och teamanalys. Dynamiken i teamet är jätteviktig, inte bara ute hos kund utan också på hemmaplan där man kan diskutera förbättringsmöjligheter från tidigare erfarenheter.
  • Våga zooma ut. Det är vanligt att fastna i detaljer. Ta rollen i gruppen som den som ser helhetsperspektivet och ”lyfter från plattan” för att finna en ny vinkel när arbetsgruppen måste försättas i ett nytt läge.

Författare: Peter Olsson, Konsult inom förändringsledning