Att fatta beslut är en chefs viktigaste uppgift och upplevs som svårt av många. Beslut påverkar inte bara företagets överlevnad utan medför också starka reaktioner från medarbetare. Vad innebär det att ta olika typer av beslut och hur kan man hantera dem?

Som chef styr man verksamheten framåt genom att fatta beslut, och för att kunna fatta beslut måste man också kunna hantera sin organisation. Det innebär att utveckla fungerande arbetslag, bygga upp en bra kommunikation, skapa förtroende och goda kundrelationer. Ett beslut kan få ta lång tid, men ibland måste det tas snabbt och ibland måste beslut rivas upp. Ett beslut kan skänka struktur och glädje men också skapa konflikter, rädslor och otrygghet. I dagens samhälle, där allt händer så snabbt, ställs stora krav på chefers beslutsfattande.

I Chefs undersökning (2016) anger 77 procent att de alltid eller ganska ofta har tillräckligt mycket fakta på bordet för att kunna fatta sina beslut. I beslutsprocessen kan man välja hur pass auktoritär eller demokratisk man vill vara.  

Förankra för att få acceptans

I obekväma beslut, då det exempelvis handlar om att dra ner på personal eller omorganisera, är rådet att förankra så mycket som möjligt, gärna med de närmsta medarbetarna. Då är man fler som kan förklara beslutet. Det minimerar otrygghet hos medarbetarna. Dock får man vara beredd på att ju fler som involveras, desto fler åsikter uppstår och då måste man även ha modet att gå emot en del av dem. En del ledare har en tendens att förankra för mycket vilket tyder på en osäkerhet i rollen och kan leda till en rörig situation där inget beslut tas. I slutändan kan ett företag stå eller falla med detta.

Stå för dina beslut

Tidsaspekten påverkar också förmågan att fatta beslut. I snabba lägen har man oftast ingen möjlighet att diskutera med närmaste kollegor och får då stå för beslutet ensam. Vid en uppsägning, eller något annat som man kanske själv inte har bestämt, kan man hämta stöd från ledningen och använda deras argument. Det är viktigt att förstå att man som chef aldrig undandrar sig sitt yttersta ansvar. Ibland sker dock oväntade saker och man tvingas riva upp eller ändra ett beslut. I Chefs undersökning anger 69 procent att de river upp ett beslut några gånger per år och lika många anger att de inte heller har några problem med det. Genom att vara tydlig med varför man ändrar sitt beslut och vad som ligger till grund skapas förståelse för beslutet. Man måste vara ärlig med att man själv gjort en missbedömning eller att förutsättningarna har förändrats.

Med erfarenhet kommer trygghet

67 procent av cheferna, i samma undersökning, tycker att det har blivit enklare att fatta beslut med ökad chefserfarenhet. Som chef är erfarenheten viktig. Ju oftare man fattar ett likartat beslut, desto enklare kan man ana effekten av det och på så sätt hantera nya situationer på ett bättre sätt. Med eller utan erfarenhet, det som är viktigt är att beslutet i största möjligaste mån bygger på fakta och omdöme.

På Xmentor management har vi 20 års erfarenhet av förändringsledning, ledningsstöd och att arbeta som interimschefer.

Tips: Så fattar du bättre beslut

  • Ta beslut. Det är bättre att ta ett beslut utan alla fakta än att inte ta något beslut alls.
  • Var ärlig. Om du behöver ändra ett beslut, förklara ditt ”misstag” och bakgrunden.
  • Ta hjälp. Med erfarenhet kommer också trygghet i att ta beslut. Saknas erfarenhet, bolla beslutet med en styrelse eller andra nära medarbetare.

Fakta om Chefs undersökning: 1 466 personer svarade på Chefs webbenkät i början av december 2016. Av dessa är 57 procent kvinnor och 43 procent män. 40 procent är chefer på ledningsnivå, 34 procent är mellanchefer och 15 procent är gruppchefer eller arbetsledare.

Författare: Kenneth Huss, Konsult inom ledarskap, projektledning och HR