Att hyra in en förändringsledare blir allt mer populärt för organisationer som vill utveckla sin verksamhet och sina affärer. En extern förändringsledare kan gå in i en organisation som har behov av en ledare under en begränsad period. Det kan vara en snabbt växande organisation, en organisation som genomgår förändring så som sammanslagningar eller som står inför en nedläggning. Att ta in en förändringsledare kan vara avgörande för att snabbt leverera resultat, inte tappa fart och säkerställa företagets fortsatta utveckling.  

De flesta företag och organisationer befinner sig i ett mer eller mindre ständigt förändringsarbete, vilket oftast är en nödvändighet för att anpassa verksamheten till nya mål och förutsättningar. Det innebär också att det behövs olika typer av ledare, för olika situationer och vid olika tidpunkter. Det är inte alltid som kompetens att driva förändringar finns internt och vissa förändringar är kanske inte ens lämpliga att genomföra med interna resurser. Ledarskap och förändring kan tyckas vara enkelt i teorin men faktum är att väldigt många förändringsförsök misslyckas då organisationens egna ledare och chefer sällan förmår driva egen förändring.

Hur får vi förändringsarbete att lyckas?

Det finns många anledningar till att förändringar misslyckas men tre vanliga anledningar är:

 • Typ av ledare
  Det ledarskap som krävs om man ska driva den dagliga verksamheten produktionen är ett annat än vad som krävs om man ska genomföra större förändringar i organisationen.
 • Resursbrist
  De flesta organisationer idag är så slimmade att det inte finns tid och kraft att driva mer än den dagliga verksamheten, kärnverksamheten. Man måste komma ihåg att den dagliga verksamheten ska fungera som vanligt även under förändringsarbetet. Belastningen på organisationen och dess ledare, vid en förändring, blir stor ändå eftersom organisationen måste vara delaktig i förändringsarbetet om det ska bli bestående.
 • Personliga relationer
  Organisationens egna ledare är ofta färgade av personliga relationer. Att genomföra stora genomgripande förändringar påverkar medarbetarna och kan leda till konflikter. Om man tillexempel; umgås på fritiden, har barn i samma skola eller är aktiva i samma förening så är risken stor att man fattar beslut på felaktiga grunder för att undvika konflikter som påverkar ens sociala liv.

Genom att anlita en förändringsledare kan man säkerställa att man får den typ av ledare som krävs just där och just då. Man får också en ledare som kan ta sig an uppdraget med fullt fokus, från start till mål utan att påverkas av ovidkommande hänsyn. Inte minst viktigt är att man efter exempelvis en personalreduktion kan ha kvar egna kompetenta ledare utan att de står med obearbetade konflikter. Den externa förändringsledaren får i det fallet ta rollen som ”bad guy”.

En förändringsledare kan också fungera som en bro mellan högsta ledningen och medarbetare längre ned i organisationen. I högsta ledningen lägger man ofta mycket tid och kraft på att tänka framåt och forma visioner. Visionerna formuleras sedan i mål, som kommuniceras ”nedåt” i organisationen. En bit ner i organisationen tappar man ofta bort orsak och syfte med förändringen. Det som kommuniceras om förändringen blir ofta svårtolkat för medarbetare och första linjens chefer eftersom de inte deltagit i de bakomliggande diskussionerna. Första linjens chefer står då inför utmaningen att fortsätta den dagliga verksamheten samtidigt som en förändring man inte riktigt förstår ska genomföras, något som kan vara väldigt tungt och frustrerande.

Står du inför en förändring i din organisation?

Tänk på detta:

 • Offra inte en bra ledare. En bra ledare som kan sköta den dagliga driften, behöver nödvändigtvis inte vara bra på att genomföra en förändring och vice versa.
 • Se till att det finns någon som kan driva förändringen utan ovidkommande personlig hänsyn. Man ska kunna gå in i ett förändringsarbete utan bagage och ut ur det utan konflikter som påverkar ens roll i den löpande verksamheten eller privata liv.
 • Förändringsledaren kan driva förändringen så att den genomförs men för att den ska bli bestående behöver organisationens medarbetare vara engagerade. 
 • Förklara förändringen och bakomliggande orsaker för alla berörda för att skapa acceptans och förståelse och därmed få en bestående förändring.
 • Ta in en förändringsledare för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att lyckas med din förändring.

Som förändringsledare är vi på Xmentor Management inriktade på att i en operativ roll snabbt sätta oss in i olika situationer, hitta lösningar och skapa hållbara förändringar.